شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا ۱۹

شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا ۱۹

🔶اعدادی بر ۲ بخش پذیرند که رقم یکان آن ها ۰ ،۲ ،۴ ،۶ و ۸ باشند.

🔶اعدادی بر ۳ بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر ۳ بخش پذیر باشند.

🔶اعدادی بر ۴ بخش پذیرند که ۲ رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند🔶اعدادی بر ۵ بخش پذیرند که رقم یکان آن ها ۰ یا ۵ باشند .

🔶اعدادی بر ۶ بخش پذیرند که هم بر۲ وهم بر ۳ بخش پذیر ند.

🔶اعدادی بر ۷ بخشپذیرند که رقم یکان آنها را ۲ برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر ۷بخشپذیر باشد.

🔶اعدادی بر ۸ بخشپذیرند که ۴برابر رقم صدگان را با ۲ برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر ۸ بخشپذیر باشد.

🔶اعدادی بر ۹ بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر ۹ بخش پذیر باشند.

🔶اعدادی بر۱۰ بخش پذیرند که هم بر۲ وهم بر ۵ بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

🔶اعدادی بر۱۱ بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر ۱۱ بخشپذیراست.

🔶اعدادی بر۱۲ بخش پذیرند که هم بر۳ وهم بر ۴ بخش پذیرباشند.

🔶اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را۴برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از ۱۳باشد آن عدد بر۱۳ بخشپذیر است.🔶اعدادی بر۱۵ بخش پذیرند که هم بر ۳ وهم بر ۵ بخش پذیر باشند.

🔶اعدادی بر ۱۷ بخشپذیرندکه اگر ۵برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر ۱۷ بخشپذیر باشد
🔶اعدادی بر ۱۹ بخشپذیرندکه اگر ۲برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر۱۹ بخشپذیر باشد.

و اما از همه مهمتر اینکه کدام اعداد بر بیست بخش پذیرند:

🔶عددی بر ۲۰ بخش پذیر است که دو رقم آخر بر ۱۰ بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر ۲۰ بخشپذیر باشد.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *