در بیست بگیر به غیر از درس های تحصیلی آموزش های فوق برنامه هم انجام میشه؟

DWQA Questionsدر بیست بگیر به غیر از درس های تحصیلی آموزش های فوق برنامه هم انجام میشه؟
۲۰bgir کارکنان پرسیده شده در ۱۱ ماه پیش
بلللله!

ما در آینده ای نزدیک از تمام مشاغل دعوت به همکاری میکنیم و با کمک آنها یک مدرسه و آموزشگاه بزرگ مجازی میسازیم!

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.