بایگانی برچسب: اصول اقلیدوس

آشنایی با مشاهیر ریاضی، قسمت دوم اقلیدوس

“اقلی” درزبان یونانی به معنای کلید و “دس “به معنای هندسه و “اقلیدس” به معنای “کلید هندسه” است.