بایگانی برچسب: بخشپذیری

شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا ۱۹

اعدادی بر ۷ بخشپذیرند که رقم یکان آنها را ۲ برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر ۷بخشپذیر باشد.