بایگانی برچسب: بدون غلط

راه حل هايي براي كاهش اشتباه محاسباتي

تو حل یک مسئله اعداد و راه حلها رو منظم و پشت سر هم و به ترتیب بنویس