بایگانی برچسب: بیست

ویژگی رتبه های برتر کنکور

رویاپردازی میکنند و به هدف و برای تحقق رویا تلاش میکنند و سختی را تحمل میکنند.