بایگانی برچسب: خوارزمی

آشنایی با مشاهیر ریاضی،قسمت سوم: خوارزمی

ابو عبدالله محمدبن موسي خوارزمي در حدود سال ۱۳۵هجري در شهر خوارزم متولد شد. وي يكي از مفاخر علمي ايران وجهان و از بزرگ ترين دانشمندان مسلمان در قرنهاي گذشته است.