بایگانی برچسب: کاردانش

انتخاب رشته نهم

ورود به هریک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی، نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می‌باشد.